Chrzest

F27B6409Sakrament chrztu świętego jest udzielany w naszej parafii w każdą II niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 11.00, oraz w II dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, podczas Mszy Świętej o godz. 12.00.

Przygotowanie rodziców do chrztu dziecka obejmuje udział w katechezie przedchrzcielnej dla rodziców i rodziców chrzestnych. Katechezy chrzcielne odbywają się w sobotę poprzedzającą chrzest, po Mszy Świętej wieczornej.

Zgłaszając chrzest dziecka należy przedstawic Akt urodzenia dziecka oraz zgłosic rodziców chrzestnych, spełniających określone Prawem Kanonicznym warunki. Odpowiedzialnośc za wybór rodziców chrzestnych, spełniających te warunki spoczywa na rodzicach dziecka. W przypadku rodziców chrzestnych mieszkających poza parafią wymagane jest zaświadczenie, o przynależności do parafii i praktykowaniu katolickiej wiary. Zaświadczenie to wydaje Proboszcz miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych.

Sakrament chrztu jest udzielany zasadniczo w parafii zamieszkania dziecka. W innym przypadku jest wymagana zgoda Proboszcza miejsca zamieszkania.

Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi:

 Kanon 874:
 § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.